<a href="http://tc.tradetracker.net/?c=17181&m=689234&a=265944&r=&u=" target="_blank" rel="nofollow"><img src="https://ti.tradetracker.net/?c=17181&m=689234&a=265944&r=&t=html" width="300" height="250" border="0" alt="" /></a>
<a href="http://tc.tradetracker.net/?c=24314&m=1025158&a=265944&r=&u=" target="_blank" rel="nofollow"><img src="https://ti.tradetracker.net/?c=24314&m=1025158&a=265944&r=&t=html" width="250" height="250" border="0" alt="" /></a>

Wist je dat de gemiddelde Nederlander 37 KM per dag rijdt

En wist je dat de boete voor onnodige toeteren wel € 250 – 370 euro bedraagd!

<a href="http://tc.tradetracker.net/?c=24314&m=1025158&a=265944&r=&u=" target="_blank" rel="nofollow"><img src="https://ti.tradetracker.net/?c=24314&m=1025158&a=265944&r=&t=html" width="250" height="250" border="0" alt="" /></a>
<a href="http://tc.tradetracker.net/?c=17181&m=689234&a=265944&r=&u=" target="_blank" rel="nofollow"><img src="https://ti.tradetracker.net/?c=17181&m=689234&a=265944&r=&t=html" width="300" height="250" border="0" alt="" /></a>
<a href="http://tc.tradetracker.net/?c=17181&m=689234&a=265944&r=&u=" target="_blank" rel="nofollow"><img src="https://ti.tradetracker.net/?c=17181&m=689234&a=265944&r=&t=html" width="300" height="250" border="0" alt="" /></a>
<script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- Provincie pagina (ervaren chauffeurs) --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><ins class="adsbygoogle"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style="display:block"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> data-ad-client="ca-pub-5919309836085441"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> data-ad-slot="8660165216"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> data-ad-format="auto"></ins><!-- [et_pb_line_break_holder] --><script><!-- [et_pb_line_break_holder] -->(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});<!-- [et_pb_line_break_holder] --></script>
<script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- Mobiel (ervaren chauffeurs) --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><ins class="adsbygoogle"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style="display:inline-block;width:300px;height:250px"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> data-ad-client="ca-pub-5919309836085441"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> data-ad-slot="8520564415"></ins><!-- [et_pb_line_break_holder] --><script><!-- [et_pb_line_break_holder] -->(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});<!-- [et_pb_line_break_holder] --></script>